Renditingimused

Telgirent24.ee renditingimused

1.RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
1.1 Rendile andja on seotud rendile andmisega tingimusel, et pakkumise kinnitamise hetkel on pakkujal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks.
1.2 Renditud Vara tuleb tagastada hiljemalt rendiaja lõpuks märgitud kuupäeva jooksul kella 12:00 samas seisukorras nagu need olid üleandmisel, v.a laudlinad ja toolikatted ( nende pesu kuulub rendihinna sisse).
1.3 Hinnapakkumises on telkide hinna sisse arvestatud nende kinnitamine objektil vaiadega. Rentnik peab tagama vajadusel elektri objektil ja loa tööde teostamiseks (nt aukude puurimine vaiade jaoks). Juhul kui ei ole võimalik telke vaiadega kinnitada, lisandub pakkumisele raskuste ja nende transportimise hind.

2.RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED
2.1.Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Vara üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel. Hinnakirjas märgitud hindadele lisandub käibemaks.
2.2.Renditud vara transportimise ja paigalduse kulud ei sisaldu renditasus.
2.3.Renditud vara hävimisel või kadumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale Vara hinna vastavalt uue Seadme uushanke hinnale.
2.4.Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt ilma Rendileandja loata teha ise või tellida teistelt isikutelt katki läinud vara remonti.
2.5.Rendileandja ei vastuta ohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel, samuti kahjude eest, mis võivad renditud vara kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandatele isikutele.
2.6.Rentnikul ei ole ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta õigust kolmndatele isikutele üle anda renditud seadmeid, samuti käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

3.VASTUTUS
3.1. Rendileandja ei vastuta Vara purunemise, hävinemise või muu sellisel põhjusel Rentnikule tööde katkestamisest tekkinud võimalike kahjude eest.
3.2 Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
3.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p- s 3.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
3.5 Juhul, kui Rentnik rikub käesolevat lepingut, on Rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada ning võtta rendileantu tagasi ilma Rentniku nõusolekuta.
3.6 Kui renditud varal ilmnevad puudused või vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule, on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid
mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks rentnik vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses.
3.7 Rentniku kohustuste hulka kuulub muu hulgas ka telgi seinte sulgemine enne telgi järelvalveta jätmist, tuulise ilma korral kõigi telgi seinte sulgemist, tugevate hoovihmade korral või talvisel ajal telgis kütte kasutamisel telgi katusele võimalike tekkivate
veekausside eemaldamine ning telgi katuse lumevabana hoidmist.

4.RENTNIKU KINNITUSED
4.1 Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt.
4.2 Käesolevaga kinnitab rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest ning ettevõtte esindajana õigus lepingut allkirjastada (tellimust kinnitada). Juhul, kui kinnitanud isikul selleks õigus puudub, vastutab ta lepingus toodud kohustuste täitmise eest isiklikult.

5. TELLIMUSEST TAGANEMINE
5.1 Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu/broneerimistasu, mis on 30% kogu tellimuse
maksumusest, mis kinnitab broneeringu ja mida tellimuse tühistamisel kliendile ei tagastata.
5.2 Tellimuse tühistamisel 14-8 päeva (2 nädalat) enne ürituse toimumist tuleb tasuda 50% tellimuse maksumusest ja tühistamisel 7 päeva (üks nädal) enne ürituse toimumist 75% tellimuse kogu maksumusest.
5.3 Tellimuse tühistamisel 2 päev enne või samal päeval tuleb tasuda tellimuse maksumus 100%-selt.

 

www.telgirent24.ee

Peoinventari rent/müük/paigaldus